صفحه اصلی --> معرفی شرکت --> کیفیت محصولات

کیفیت محصولات

واحد کنترل کیفیت شرکت پیشروپارت در راستای خط مشی کیفیت شرکت با به کارگیری لوازم و تجهیزات پیشرفته تست و آزمون ، به

کمک تکنیکهای آماری و با استفاده از نیروهای با تجربه ، بستری مناسب و مطمئن جهت تولید محصول با کیفیت در چارچوب افزایش

رضایتمندی مشتریان تحت استاندارد Siderplant ایتالیا ،فعالیتهای زیر را سرلوحه کارخویش قرارداده است.

 1-خرید و ارزیابی تامین کنندگان:
کنترل کیفیت شرکت پیرشروپارت تمامی مواد اولیه خریداری شده را مورد بازرسی و آزمون قرار میدهد و در صورت تایید،اجازه ورود قطعه یا مواد اولیه به پروسه تولید صادر می گردد.


2-نظارت و اندازه گیری محصول:
واحد کنترل کیفیت مسئولیت نظارت،بازرسی و کنترل دقیق کلیه فرآیندهای تولید از جمله ماشینکاری، جوشکاری،مونتاژ،دمونتاژ و ...
را بر عهده دارد،بدین منظور کلیه فرآیندهای بازرسی و آزمایش هر محصول مطابق طرح کنترل و دستورالعمل های اجرایی و بازرسی آن محصول انجام می گیرد.


3-کنترل نهایی محصول:
محصولات تولید شده در این شرکت در مرحله نهایی توسط ابزار دقیق مورد بازرسی کامل قرار می گیرد و پس از تایید به انبار تحویل تا

پس از هماهنگی جهت مشتریان ارسال گردد.